top of page

Održala sam ugledni čas iz istorije u drugom razredu novopazarske Gimnazije u odeljenju II10, smer – opšti tip na temu:“Dolazak Stefana Nemanje na vlast“, 23.01.2019.god.

Uglednom času prisustvovali su:

  1. Dražanin Nermin, direktor škole,

  2. Grišević Aida, psihologica škole,

  3. Redžović Fetija, profesorka filozofije,sociologije i logike,

  4. Hamzagić Lidija, profesorka filozofije, sociologije i logike,

  5. Faković Belmina, profesorka bosanskog jezika i književnosti, 

  6. Pašović Dženana, profesorka biologije,

  7. Pećanin Hidaeta, profesorka francuskog jezika,

  8. Hot Džemo, profesor istorije,

  9. Jovanović Vekoslav, profesor istorije i

  10. Metić Nermin, profesor računarstva i informatike

 

        Zakazala sam ugledni čas osam dana pre nego što ću čas održati. Obaveštenje sam istakla na oglasnoj tabli u nastavničkoj kancelariji. Pedagogu škole sam dostavila pisanu pripremu za čas na samom početku časa. Čas je održan u kabinetu istorije (br.kab.18). Učenici su, pre početka časa, rasporedili klupe. Na poseban način su sedeli u grupama od po 9 učenika.

         Čas je zamišljen u dva smera, ali sa istim ciljem- usvajanje novog gradiva i proširivanje postojećeg znanja novim sadržajem. Da bih to ostvarila, služila sam se kombinovanim metodama i kombinovanim nastavnim sredstvima (tradicionalno+novo).

          Definisala sam sopstvene aktivnosti, kao i aktivnosti učenika za strukturu časa (uvodni deo, artikulaciju središnjeg dela časa i završni deo časa).

Moje aktivnosti su bile sledeće:

Obnovila sam, sa đacima, neophodno gradivo za usvajanje novog gradiva. Formulisala sam glavni sadržaj i šta sve on podrazumeva. Koristila sam se sadržajimakoji su obuhvaćeni glavnim sadržajem i tako sam motivisala i misaono aktivirala učenike. Učenike sam podelila u četiri grupe, a svaka grupa imala je po dva novinara-saradnika. Oni su bili vođe grupa. Na vreme sam im podelila zaduženja i dala im smernice, kao i literaturu za istraživanje datog sadržaja. Zadaci su bili precizno formulisani. Uspešno sam uvela učenike u temu časa pomoću asocijacije. Potom sam istakla cilj časa na tabli.  Osim opšteg cilja časa biće postignuti i drugi ciljevi časa (obrazovni, vaspitni i fukcionalni), a u vezi sa dolaskom Stefana Nemanje na vlast i njegovim značajem za nastanak prve srednjovekovne srpske države. Naglasila sam, posebno, vaspitnu ulogu časa, jer svaki profesor kroz ovu ulogu ima dobru dvosmernu komunikaciju učenik-profesor, a uz to trudila sam se da usmerim, korigujem i otvorim nove poglede na ovu temu.

 

 

 

Aktivosti učenika su bile sledeće: Oni učestvuju u obnavljanju gradiva, misaono su aktivni. Aktivno su učestvovali u okviru rada grupe i doprineli su rešavanju zadataka koji je grupa dobila; povezivali su usvojena znanja sa novim znanjima; beleže osnovne informacije; vođe grupe

predstavljaju rad zajedno sa grupom; razmenjuju stečena znanja.

Učenici u dijalogu sa profesorom, ali i unutar same grupe i celog odeljenja, navode ključne momente u životu Stefana Nemanje. Tri učenika su imala posebno zaduženje, i to da snime video zapis o pećini ispod starog grada Rasa i ostatke utvrđenja u podnožju Rasa – Pazarište, jer se tu, najverovatnije, nalazilo sedište srednjovekovne srpske države Raške. Jedan učenik je citirao reči Stefana Nemanje koje prenosi njegov sin Sveti Sava u delu “Žitije Sv. Simeona“. Neki su naučili zanimljivosti o Stefanu, drugi opet, o njegovoj ktitorskoj delatnosti, osvajanjima...

Odabirom i kombinacijom nastavnih metoda, sredstava i oblika rada (frontalni, grupni/politematski/,rad u paru, individualni)  kod učenika je uočena samostalnost u izražavanju, zaključivanju i mišljenju, pa je čas bio veoma zanimljiv. Povezali smo ranije naučeno gradivo. Zastupljen je bio visok nivo motivisanosti i uključivanje učenika u radu, zatim, podsticala sam učenike na razmišljanje i logičko zaključivanje. Imala sam dobru komunikaciju sa njima i zato je u učionici bila pozitivna klima. Na licima dece sam videla zadovoljstvo. Trudila sam se da istaknem nove važne pojmove i uočila sam da je to posebna vrednost časa.

     Sadržaji predviđeni pripremom za čas su potpuno realizovani.

Po rezultatima evaluacije časa, a u vidu ankete, mogu potvrditi da je 95% časa bilo uspešno. Inače, čas je održan prema određenoj satnici.Ja sam aktivno komunicirala sa učenicima i davala impovratne informacije. Način rada na času obezbedio je učenje i razumevnje nastavne jedinice. Uslovi rada (učionica, bela tabla, 

projektor, panoi...) omogućili su uspešnu realizaciju časa. Na času je bilo zastupljeno aktivno učenje 20 min. Učenici bi preporučili tip ovog časa i drugima.

Učenici su bili aktivni, polemisali su, diskutovali i donosili su zaključke. Interakcija među učenicima unutar grupe, među grupama i između pojedinaca je bila dobra. Interakcija učenik-nastavnik, nastavnik-učenik je spontana i tolerantna. Obilazila sam grupe, podsticala ih na saradnju i veće angažovanje na rešavanju problema. Po potrebi sam pomagala grupi kraćim sugestijama.       Trudila sam se, a nastavnici su na anonimnim upitnicima to i uočili, da je moje izlaganje bilo jasno, razumljivo i prilagođeno uzrastu učenika..

Postigla sam i odredjene istorijske standarde na ovom času i to: I.S. 1.1.2.     I.S.1.1.9.   I.S. 1.2.1.

I.S. 1.2.4.   I.S. 2.1.5.   I.S. 3.1.1.   I.S. 2.2.1.    I.S. 3.1.3.

     Evaulacija časa-barometar uspešnosti-provera usvajanja nove nastavne jedinice je urađena pomoću testa na prezentaciji i pomoću evalucionih listova za učenike. Sve grupe su imale različite samolepljive papire u bojama sa raznovrsnim pitanjima na koja je trebalo dati odgovore na kraju časa. Vođe grupa su predale spisak članova grupe sa procenom aktivnosti i doprinosa u timskomradu.Tokom uglednog časa nisu se pojavili problemi, osim smanjene aktivnosti učenika u jednom delu časa. Razlog tome je, verovatno, prisustvo drugih profesora.

Čas je održan u prijatnoj, opuštenoj, radnoj i dinamičnoj atmosferi.

Cilj časa je postignut i u potpunosti je ispunio zahteve uglednog časa - ocena je učenika i profesora.

                                                                                                                                                                                       Azra Osmanlić, prof. istorije

WhatsApp Image 2019-02-01 at 15.25.40.jp
image10.jpeg
image14.jpeg
image7.jpeg
image8.jpeg
image2.jpeg
image5.jpeg
image4.jpeg
thumbnail_IMG_0616

thumbnail_IMG_0616

thumbnail_IMG_0614

thumbnail_IMG_0614

thumbnail_IMG_0613

thumbnail_IMG_0613

thumbnail_IMG_0617

thumbnail_IMG_0617

thumbnail_IMG_0612

thumbnail_IMG_0612

thumbnail_IMG_0611

thumbnail_IMG_0611

thumbnail_IMG_0609

thumbnail_IMG_0609

thumbnail_IMG_0610

thumbnail_IMG_0610

thumbnail_IMG_0607

thumbnail_IMG_0607

bottom of page