top of page
r
cdd
cfrf
frfr
htht
hhht

Дана 10.01.2019.године наставница социологије Мирсада Ханић је одржала угледни час са одељењем IV-10, где је реализована наставна јединицa СТАНОВНИШТВО И ДРУШТВО

 

 Активности на угледном часу социологије су осмишљени тако да на креативан начин укључи све  ученике у активност и код њих развије мисаону активност. Ученици су припремили заједно са наставницом  час кроз презентацију експеримент, разговор и дискусијуобрадили нове садржаје.Ученици су имали истраживачки задатак да припреме у групи презентацију на задату тему, да осмисле активност унутар групе и да међу нјим,а одаберу извештача који ће њихово истраживање да презентује.

Наставница је на часу користила истраживачку методу,  методу решавања проблемских ситуација, дијалошку методу и методу демонстрације.

Наставна јединица је обрађена кроз рад ученика у пару као и индивидуални,групни и тимски рад ученика. Дидактичко методичка утемељеност наставног часа је осмишљена тако да кроз корелацију са другим предметима ученици своје планиране хипотезе  поставе и провере постављене хипоте. Предвиђено је да на часу  поред педагога и психолога  присуствују и стручни наставници, као и наставници из других области  и остали заинтересовани.

Наставница је код ученика развила одговорност, критичност и иницијативу ученика као битне карактеристике грађана савременог друштва, усвајање правила која важе у друштву кроз њихово преиспитивање,анализирање и разумевање, развој самосталности и креативности ученика.

Обрађене су следеће наставне теме:

,,СТАНОВНИШТВО“- (Пројекција филма)

,,ДРУШТВО“

,,НАТАЛИТЕТ“

,, МОРТАЛИТЕТ“

,,ФЕРТАЛИТЕТ“

Угледни час социологије је успешно реализован.

На угледном часу присуствовали су:Алмаса Фетаховић-педагог,Аида Гришевић-наставник психологије,Самина Ћорић-наставник психологије,Фетија Реджовић-наставник филозофије,Векослав Јовановић-наставник историје, Зорица Петровић-наставник географије.

bottom of page